Süreç

Danışmanlık sürecinde klasik olarak mevcut durumun tespiti, analizi, yorumlanması ve önerilerin tespit edilmesi şeklinde bir akış izlenir. Bu akışın detayları şöyledir :

- Ön tespit : Üst düzey yönetici ve/veya yöneticilerle yapılan kısa süreli ön görüşmelerde, firmanız, problemleriniz ve beklentileriniz belirlenir.

- Proje Önerileri : Firmanıza, ihtiyaçlarınıza, problemlerinize ve beklentilerinize uygun proje fırsatları tespit edilir ve sunulur. Bu aşamada, sadece yapılabilecek çalışmaların başlıkları ve kısaca içerikleri belirlenir ve birlikte faydalı sonuçlar elde edebileceğimize inandığımız projeler, kendi içinde sıraya konur.

- Proje Ekipleri : Öncelikli projelerde çalışacak ekipler oluşturulur.

- Proje Planları : Proje Ekipleri ile birlikte, Proje Planları oluşturulur. Bu planlarda projelerin amaçları, hedefleri, kaynak ihtiyaçları ile birlikte zaman ve çalışma planları belirlenir. Yani hangi hafta, hangi gün, kimlerle hangi konuların görüşüleceği, kimin hangi verileri – hangi raporları hazırlayacağı, kısaca neler yapacağı baştan belirlenir. Proje Ekiplerinin mutabık kaldığı projeler Yönetim’in onayına sunulur.

- Proje Sunumları : Projeler, Kick-off da denilen başlangıç sunumları ile başlatılır. Tabii ki öncesinde proje ekipleri, üzerinde çalışılacak konuların mevcut durumunu, hedeflerini, proje planlarını vb. anlatan sunumlar hazırlarlar. Sonra, firmada projeden haberdar olması gereken ilgili personelin davet edildiği açılış ya da başlangıç toplantılarında Proje Başlangıç Sunumları yapılır. Projelere yönelik sorular, beklentiler, endişeler, bu sunum sonrası ortadan kaldırılarak, projelere gereken herkesin azami desteği vermesi sağlanır.

- Proje Uygulama Aşamaları : Uygulama aşamalarında toplantılar, veri toplama çalışmaları, ölçümler, anketler, analizler, öneriler, denemeler, görüşmeler vb. aklınıza gelebilecek pek çok çalışma gerçekleştirilir. Uygulama süreçlerinde en önemli husus, proje planlarına sadık kalarak, planlandıkları şekilde çalışmaktır. Elbette planların dışına çıkmayı gerektirecek durumlarla karşılaşılabilir. Bu durumlar, toleransları aşacak sapmalara sebep olacaksa, konu Yönetime arz edilir ve onayı alındıktan sonra devam edilir.

- Test ve Prototip Uygulamalar : Bu safha her projede uygulanmaz. Bazı projelerde, gerçek uygulamaya geçmeden ve/veya işleyen süreçlerde bir takım değişikliklere gidilmeden önce bir takım testler ya da prototip uygulamalar gerçekleştirilebilir.

- Kontrol : İki tür kontrol uygulanır. İlki proje süresi boyunca (genellikle her hafta sonu), söz konusu projede hedeflenen noktaya gelinip gelinmediği kontrol edilir. Diğeri proje sonrası gerçekleşen sonuçların gözlemlenmesi ve raporlanması ile gerçekleştirilir. Hedeflenen değerlerden tolerans dışı sapmalar gerçekleşmişse ve istenen hedeflere ulaşılamamışsa, proje ekibi ne yaması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerini yaparak, sonucu yönetimin onayına sunar. (Proje, ulaşıldığı nokta ile yeterli görülüp sonlandırılabilir ya da gerekli ilave geliştirmeleri yapmak üzere revize bir plan ile uzatılabilir.)

- Bitiş Sunumu : Proje başlangıç durumunun, gerçekleştirilenlerin ve elde edilen sonuçların raporlandığı bir sunum hazırlanıp gerçekleştirilir.